Main Menu
Hot Price
Home
About Us
Product
Support
Driver
Contact Us

เงื่อนไขการรับประกัน

  เงื่อนไขการรับประกัน  
     
  1. บริษัทฯ ยินดีรับประกันความเสียหาย ข้อบกพร่องของเครื่อง เป็นระยะเวลา 1 ปี หรือ 3 ปี (ระยะเวลาการรับประกันขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่อง และข้อตกลง ตอนซื้อขาย ซึ่งจะระบุระยะเวลาการรับประกันอยู่ในใบเสร็จรับเงิน

        เครื่องที่รับประกัน 3 ปี ปีที่ 1 ฟรีค่าแรง ณ ศูนย์บริการ (บริการนอกสถานที่เป็นเงื่อนไขพิเศษ) ปีที่ 2-3 คิดค่าบริการ )อันเกิดจาก การใช้ งานในภาวะปกติ หรือความเสียหาย และความผิดพลาด ของโรงงานผู้ผลิตเท่านั้น โดยบริษัทฯ ได้จัดให้บริการ ซ่อม แซม และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 100/119 ถนนพระราม 9 แขวงห้วย ขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทร 641-4114 และ ศูนย์บริการบริษัทฯ สาขาพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า เลขที่ 604/3 265-266 ชั้น 2 อาคารพันธ์ทิพย์พลาซ่า ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร. 656-5000 หรือตัวแทนจำหน่ายที่ท่านซื้อ
 
     
  2. การใช้งานในสภาวะปกติไม่รวมถึงความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ อัคคีภัย การกระทบกระเทือน อย่าง รุนแรง การใช้งานไม่ถูกวิธี การรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือสาเหตุอื่นที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ไม่ได้เสียหายอันเกิดจาก การใช้ งานในภาวะปกติ หรือความเสียหายและความผิดพลาดของโรงงานผู้ผลิต  
     
  3. ในกรณีที่อุปกรณ์และส่วนประกอบต่างๆ เกิดความเสียหาย หรือชำรุด ภายในระยะเวลารับประกัน บริษัทฯ จะจัดการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นใหม่ให้ตามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถซ่อม หรือ เปลี่ยนรุ่นเดิมได้ บริษัทฯ จะเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า หรือใกล้เคียงให้ เพื่อให้สามารถใช้งาน ได้ดีดังเดิม        ในกรณีที่ไม่สามารถหาอุปกรณ์ที่คุณสมบัติเท่าเดิมหรือเทียบเท่าได้ จะเสนอการ upgrade สินค้าให้กับลูกค้าโดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น หากลูกค้าไม่ประสงค์จะ upgrade จะคืนเงินลูกค้าตามอายุการใช้งาน ดังตาราง

มูลค่าที่คืน
กรณีรับประกัน 1 ปี
กรณีรับประกัน 3 ปี
100%
ใช้งาน 1 เดือน
ใช้งาน 1 - 3 เดือน
85%
1 – 3 เดือน
3 – 6 เดือน
70%
3 – 6 เดือน
6 - 12 เดือน
50%
6 - 9 เดือน
18 เดือน – 2 ปี
25%
9 – 12 เดือน
2 – 3 ปี
10%
-
-
 
     
  4. ในกรณีที่ไม่สามารถเปลี่ยนหรือซ่อมแซมแก้ไขได้ภายใน 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะนำ อุปกรณ์หรือ ส่วนประกอบที่เหมือนหรือใกล้เคียงกับอุปกรณ์หรือส่วนประกอบที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซมอยู่ ไปใช้งาน ทดแทนจนกว่าการซ่อมแซมนั้นจะแล้วเสร็จ ยกเว้น อุปกรณ์ต่อพ่วงหรือสินค้าพิเศษ  
     
  5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในส่วนของโปรแกรม (software) หากมีข้อผิดพลาด หรือใช้งาน ไม่ได้หรือเกิด จากไวรัสในโปรแกรม และไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากความผิดพลาด ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์บริการเฉพาะโปรแกรม (software) ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น  
     
  6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากลูกค้าหรือบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ทำการ ซ่อมแซม รื้อ ถอด แก้ไขหรือนำอุปกรณ์อื่นมาใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ รวมทั้ง การใช้งานที่ผิด ต่อวัตถุประสงค์ ของโรงงานผู้ผลิต อันนำมาซึ่งความเสียหายของเครื่องคอมพิวเตอร์  
     
  7. บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในอุปกรณ์ที่เสียหาย หรือมีการซ่อมแซมได้  
     
  8. เงื่อนไขการรับประกันจะเปลี่ยนไป หากมีการลอกสติ๊กเกอร์ที่ปิดเครื่องป้องกันการถอดอุปกรณ์ออก
บริษัท โพเวลอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ จำกัด
17 ตุลาคม 2548
 
© 2018 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com